Lynn Hasher, Professor of Psychology & Senior Scientist, University of Toronto